Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) υποστηρίζει την αυτόνομη ομάδα νέων «EU Youth Hub», που λειτουργεί υπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Το Hub είναι μία αυτόνομη εθελοντική ομάδα νέων που λειτουργεί ως κέντρο τακτικής διαβούλευσης για Ευρωπαϊκά ζητήματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την εξοικείωση των νέων με διαβουλευτικές διαδικασίες και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο διάλογο. Δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήδη έχει στο ενεργητικό της πολλές δράσεις, περιλαμβανομένων ερευνητικών κειμένων, εκδηλώσεων και συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Hub στο Facebook: (https://www.facebook.com/euyouthhub/) και στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» (https://www.eliamep.gr/project ευρωπαϊκό-πρόγραμμα-aριάν-κοντέλλη/).

Μέλη του Hub δύνανται να είναι νέοι/ες από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συναφή εκπαίδευση από οποιοδήποτε πεδίο (κοινωνικές, νομικές, οικονομικές επιστήμες, κλπ.). Η ενασχόληση με το Hub είναι σε εθελοντική βάση, και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σχετική βεβαίωση.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη, καλούνται να αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επισυναπτόμενο βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση euyouthhub@gmail.com  έως 27 Φεβρουαρίου 2022.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.